Wij vinden uw privacy belangrijk en gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. De belangrijkste aspecten van ons privacybeleid worden hieronder toegelicht.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Soms betreft dat een vraag die wij voor u beantwoorden; mogelijk neemt u deel aan een competitie*; u beantwoordt misschien een enquête; wellicht solliciteert u of werkt u al bij of voor ons; en als u een bestelling plaatst moeten wij die bij u kunnen bezorgen. Tevens maken onze sites gebruik van cookies – zie hieronder.
Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Welke persoonsgegevens wij precies verwerken zal afhangen van het doel en de aard van ons contact. Mogelijke gegevens zijn:
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• IP adres

Wij proberen de persoonsgegevens die wij van u verzamelen en bewaren te beperken tot het noodzakelijke.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken?
Meestal verwerken wij uw persoonsgegevens op grondslag van toestemming of wanneer nodig voor de uitvoering van een overeenkomst. Doorgaans verstrekt u de gegevens zelf, aan ons of aan onze partner (bijv. winkel of marketingbureau); of klikt u op de cookiebanner. In uitzonderingsgevallen, bijv. wanneer uw bedrijf een dienst verleent, ontvangen wij de gegevens van uw werkgever in het kader van uw dienstverband.
Wanneer wij werken op basis van toestemming kunt u deze ook weer intrekken via privacy@westland-kaas.nl.
Wat doen wij om de persoonsgegevens te beveiligen?
Wij treffen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens te voorkomen. Als u de indruk heeft dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@westland-kaas.nl .

Waar gaan uw persoonsgegevens heen?
Wij verkopen uw persoonsgegevens niet aan derden. Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting, wanneer u hier toestemming voor hebt gegeven, om een overeenkomst na te komen, om uw vragen te beantwoorden of u bij het winnen van een competitie een prijs te kunnen toesturen. Met bedrijven die uw persoonsgegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst, om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Het is ons beleid om persoonsgegevens binnen de EU te bewaren, en dit vragen wij ook van onze partners en leveranciers.

Hoelang bewaren wij de gegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Wij bewaren uw persoonsgegevens ook niet langer dan op grond van betreffende wettelijke bewaartermijnen is toegestaan.

Hoe laat u uw persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen?
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot het uitoefenen van uw rechten (inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens) sturen naar privacy@westland-kaas.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u om een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Let op: maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Wat doen cookies?
Wij gebruiken technische cookies, functionele cookies en analytische cookies waarbij geen persoonsgegevens verwerkt worden. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Ontevreden? Zo dient u een klacht in.
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u om hierover contact met ons op te nemen via privacy@westland-kaas.nl. Wij zullen alles in het werk stellen om er samen met u uit te komen. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://maaslander.nl/wp-contentautoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hebt u andere vragen of opmerkingen?
Voor vragen of opmerkingen over ons privacybeleid of de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met:
Westland Kaas
Juridische zaken
Antwoordnummer 13
1271 EP Huizen
E-mail: privacy@westland-kaas.nl
T: +31(0)35 528 75 28

* Acties worden vaak door derden uitgevoerd. Wij vragen die derden om eenzelfde mate van zorgvuldigheid met betrekking tot verwerking van persoonsgegevens, en om vernietiging van de gegevens na de actie.